گل پسر من علي گل پسر من علي ، تا این لحظه: 10 سال و 4 ماه و 10 روز سن داره
محمد سبحان گلممحمد سبحان گلم، تا این لحظه: 5 سال و 4 ماه و 10 روز سن داره
مجتبی جانممجتبی جانم، تا این لحظه: 3 سال و 6 ماه و 10 روز سن داره
پیوند عاشقانه ماپیوند عاشقانه ما، تا این لحظه: 11 سال و 7 ماه و 10 روز سن داره
زهرا خانومیزهرا خانومی، تا این لحظه: 2 سال و 20 روز سن داره

♥♥♥خود عشق♥♥♥

مامان هستم متولد ۶۳. امیدوارم شاد سالم و صالح باشین

علي و دايي

علي با دايي ورزش هاي خطرناكي مي كنه ... به عبارتي از همه جا ميره بالا و حركات ژيمناستيك انجام ميده . دايي هم چون علي را خيلي دوست داره باهش خيلي بازي ميكنه حتي اونو به محل كارش هم ميبره با همه شيطوني هاش بازم دوستش داره . ...
25 شهريور 1392

دامن كلوش عروس يا كلوش دوبل

براي اين دامن چهار لايه دستمالي پارچه را تا ميزنيم . اين مدل در زمان قديم براي سر آستين استفاده مي شد . اگر به جاي برش گرد پايين قد دامن آن را به صورت  قايم برش دهيم دامن 7 و 8 به دست مي آيد . براي اين كه تعداد 7 و 8 پايين دامن دو برابر شو بايد دور كمر راكه يك بار تقسيم بر 6 كرديم دوباره تقسيم بر 2 كنيم و  دو دامن با اين دور كمر برش دهيم و از يك طرف شكافته و به هم بدوزيم . (يك دامن براي جلو و يك دامن براي عقب برش مي دهيم و به هم وصل ميكنيم) ...
24 شهريور 1392

دامن نيم كلوش

 براي برش دامن نيم كلوش يك طول و يك عرض پارچه لازم است به طوري كه زاويه بسته ايجاد مي شود . يك سوم دور كمر را در 2 ضرب مي كنيم و( نقطه چين با شعاع كم ) از اينجا به اندازه قد دامن پايين مي آييم ( نقطه چين با شعاع زيادتر) . اين نقاط را برش مي دهيم . فقط از پايين دامن براي دوخت 2 سانتي متر جا مي گذاريم از دور كمر لازم نيست . ميزان پارچه لازم = فرمول + قد دامن  = 60 + 70 = 110 ...
24 شهريور 1392

كنسرت پويا بياتي

  درسا جونم جات خالي ديشب رفتيم كنسرت پويا بياتي . آقاي پويا بياتي ديشب قرار بود بياد شهر ما و چند ترانه اي را اجرا كنه . برنامه زير نظر موسسه عرفان بود و گفت يك ماه ديگه قراره عليرضا روزگار هم بياد اجرا كنه . بعد تلاوت قرآن و سرود ملي ، امير و حميد هاموني چند ترانه اي اجرا كردندو بعد پويا چندين ترانه خوند . علي خيلي اذيت كرد و همش مي گفت بريم ، خوابم مياد . چون دايي و خانومشون ميخواستند برن عروسي ، علي هم گفت من هم ميخوام با دايي برم . دايي هم علي را با خودش برد .اين طوري شد كه چند ترانه آخري را با آرامش تونستيم ببينيم . درسا جونم وقتي ترانه اگه سنگم را خوند خيلي ياد تو كردم و دوست داشتم كنارم باشي و با هم گوش كنيم . چون...
24 شهريور 1392

آهنگ جديد

اين آهنگو ( اگه خاكم پويا بياتي )به افتخار يكي از دوستاي گلم كه نظر دادن ،  روي وبلاگ علي جون گذاشتم . خيلي ممنونم به وبلاگ پسرم سر ميزني عزيزم
24 شهريور 1392

هنوزم ...

اين آهنگو  ( هنوزم محسن ابراهيم زاده)همسري وقتي براي اولين بار گوش كرده با من تماس گرفت و تقديم من كرد  و گفت برايم يادآور تو بود . ممنونم عزيزم   ...
24 شهريور 1392

روش اندازه گیری بالا تنه

 ۱-کمر:نواری به دور گودترین قسمت بدن به طور عادی ببندین و این را اندازه بگیرین (این نوار کمک میکنه خیلی راحت تر اندازه گیری کنین) ۲-سینه:برجسته ترین قسمت سینه را اندازه بگیرین. متر در جلو یا پشت خط سینه حالت افتادگی یا کشش نداشته باشد ۳-باسن: پهن ترین و برجسته ترین قسمت بدن در پایین خط کمر را اندازه بگیرین متر حالت کشش یا افتادگی نداشته باشد ۴-بالا تنه پشت: در قسمت پشت بدن از مهره ی بر جسته ی گردن تا خط کمر (همون بندی که بسته بودین)را اندازه بگیرین ۵-بالا تنه جلو:از سر شانه تا خط کمر را به طوری که متر از روی برجسته ترین سمت سینه بگذرد اندازه بگیرین ۶-کارور پشت:از استخوان برجسته ی پشت گردن حدود ۱۴ سانتیمتر پایین آمده و به طو...
23 شهريور 1392

دامن كلوش

از امروز تصميم گرفتم آموزش هاي خياطي را تو وبلاگ علي بزارم . هم برام مرور بشه هم دوستام استفاده كنن . برا دامن كلوش نياز به اندازه دور كمر و قد دامن داريم . (چون رشته دبيرستانم رياضي بوده با فرمول بيشتر ميفهم ) ابتدا پارچه را طول روي طول مي اندازيم به طوري كه يك زاويه قائمه ايجاد شود . از قسمتي كه زاويه قائمه ايجاد شده به اندازه (يك سوم دور كمر منهاي دو )دايره اي ميزنيم و به اندازه قد دامن پايين مي آييم و يه دايره ديگه ميزنيم . (محل هاي نقطه چين بايد برش بخورد) فقط قد دامن را با فاصله يك سانتي متر  پايين تر ميبريم(براي دوخت مي گزاريم). مقدار پارچه موردنياز براي اين دامن = فرمول (داخل عكس)+قددامن*2 پس براي دور كمر 60 و قد 70&...
22 شهريور 1392

علت جوش در جا های مختلف صورت

ھﺮ ﺟﻮش ﯾﺎ ﻟﮑﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪای از ﭘﻮﺳﺖ ﺣﺎﮐﯽ از ﺑﺮوز ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻞ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺧﺎﺻﯽ از ﺑﺪن اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻋﻠﺖ آن را درﯾﺎﺑﯿﺪ و ﺑﺮای رﻓﻊ ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻮد در زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺪم ﺑﺮدارﯾﺪ. طﺐ ﺳﻮزﻧﯽ در ﻣﻨﺎطﻖ آﺳﯿﺎﯾﯽ طﺮﻓﺪاران ﻓﺮاواﻧﯽ دارد. اﯾﻦ طﺐ ﮐﻪ ﯾﮏ طﺐ ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ و ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎه اﺻﻠﯽ آن ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ﺑﻮده، ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺎرھﺎ از ﻟﺤﺎظ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖھﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎریھﺎی ﻣﺰﻣﻦ ﺑﺪﺳﺖ آورده اﺳﺖ. اطﺒﺎء ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﯾﻦ طﺐ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﯾﻨﮑﻪ ھﺮ ﯾﮏ از ﺟﻮشھﺎی ﺻﻮرت در ﮐﺪام ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺻﻮرت ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻞ در ﯾﮑﯽ از اﻧﺪامھﺎی ﺑﺪن اﺳﺖ و از طﺮﯾﻖ طﺐ ﺳﻮزﻧﯽ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻪ ﺧﻮد را از طﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﺟﻮش ﻧﺸﺎن داده ﺣﻞ ﮐ...
18 شهريور 1392